ਿ੍ਰ੍ਹ੍ਵ
List of Grammatical Errors
Following is a list of all the common grammatical errors made by the second language writers of Punjabi. All these errors are detected by this online Punjabi grammar checker. With each error category, few sample incorrect and correct sentences are provided for illustration.
Modifier and Noun Agreement
In a Punjabi sentence, all the modifiers must agree with the noun that they modify, in terms of gender, number, and case.

Examples:
   Instead of - ਇੱਕ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਡਿਗ ਪਿਆ।
   Consider - ਇੱਕ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਡਿਗ ਪਿਆ।
   Instead of - ਇੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁਡ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ।
   Consider - ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਡ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ।
Subject/Object and Verb Agreement
The verb phrase of a sentence must agree with the subject/object in terms of gender, number, and person.

Examples:
   Instead of - ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ।
   Consider - ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
   Instead of - ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
   Consider - ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਦਾ/ਵਾਲ਼ਾ postposition and following/subject Noun Phrase Agreement
Various forms of the postpositions ਦਾ/ਵਾਲ਼ਾ must agree with the following noun phrase in gender, number, and case. If there is no following noun phrase, then the agreement is with the subject noun phrase of the clause.

Examples:
   Instead of - ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
   Consider - ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
   Instead of - ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
   Consider - ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
Noun and Adjective (in attributive form) Agreement
The adjectives must agree with the noun, which they modify, in terms of gender, number, and case.

Examples:
   Instead of - ਤੇਰਾ ਪਿੰਨ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
   Consider - ਤੇਰਾ ਪਿੰਨ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
   Instead of - ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਭੈਡ਼ਾ ਤੋਂ ਭੈਡ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
   Consider - ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਭੈਡ਼ੀ ਤੋਂ ਭੈਡ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Noun Phrase in oblique form before Postposition
The noun must be in oblique case, if followed by a postposition.

Examples:
   Instead of - ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
   Consider - ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
   Instead of - ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
   Consider - ਸਕੂਲ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Case agreement between noun phrases joined by Conjunction
All the noun phrases joined by a conjunction, should have the same case form.

Examples:
   Instead of - ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
   Consider - ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
   Instead of - ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
   Consider - ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Main Verb should be in root form before ਕੇ
Main verb should be in its root form if preceding ਕੇ.

Examples:
   Instead of - ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
   Consider - ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
   Instead of - ਉਹ ਸੌਂਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
   Consider - ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Order of the modifiers of a noun in noun phrase
The order of the modifiers of a noun in a noun phrase should be: Pronouns-Cardinals-Ordinals-Verbal modifiers-Adjectives

Examples:
   Instead of - ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   Consider - ਉਹ ਇੱਕ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   Instead of - ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
   Consider - ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
Order of the words in verb phrase
The order of words in a verb phrase should be: Verb Part-Main Verb-Primary Operator-Passive Operator-Progressive Operator-Modal Operator-Auxiliary Verb. Emphatic particles and negative particles may occur anywhere in a verb phrase, with the latter following the former in all the cases. For greater degree of emphasis the position of the auxiliary verb may be changed in a sentence, but it will not precede any of the particles (if present). In a verb phrase -U, -O, -E, and -EGA forms, if present, should occur finally (and thus will not take auxiliary verb).

Examples:
   Instead of - ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
   Consider - ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
   Instead of - ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਸੀ।
   Consider - ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Avoid using contractions in formal text
For formal writing, try to avoid the use of contractions.

Examples:
   Instead of - ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ।
   Consider - ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ।
   Instead of - ਬੱਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੀ।
   Consider - ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੀ।
After -NA form of verb perfer using ਚਾਹ to ਮੰਗ
For formal speech and writing, try to avoid the use of ਮੰਗ after -NA form of verb. Use ਚਾਹ instead. The forms of ਮੰਗ are usually incorrect translations from English to Punjabi, in such cases.

Examples:
   Instead of - ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
   Consider - ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
   Instead of - ਉਹ ਸੌਂਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
   Consider - ਉਹ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Phrase level agreement
In a phrase or clause, all the words (modifiers and verb phrase) in an agreement with the same head word should be in the same gender and number

Examples:
   Instead of - ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਨ।
   Consider - ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ।
   Instead of - ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹਨ।
   Consider - ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਹਨ।
How to specify input?
All the input controls in this web application use the Unicode Raavi font for input. You can specify the text for input in any of the following ways:
  • Copy and paste the Unicode Punjabi text
  • Type using your keyboard in the Unicode Raavi layout
  • Use the onscreen keyboard by clicking on the 'Keyboard' link at the top right corner of this web application.
Note: In Unicode, ਿ should be typed after the desired alphabet, for example, ਕਿ = ਕ + ਿ.
Feedback
* Required field
Name: *
Email:
Comments: *
About - Disclaimer - Feedback